Trilye Restaurant
 

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

TRİLYE MAVİ ŞEMSİYE TURİZM İŞLETMELERİ DENİZ ÜRÜNLERİ RESTORAN GIDA BASIN YAYIN RADYO TELEVİZYON TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Trilye Mavi Şemsiye Turizm İşletmeleri Deniz Ürünleri Restoran Gıda Basın Yayın Radyo Televizyon Tic. Ltd. Şti.  (“Şirket”)  olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimizce siz müşterilerimizin –Tarafımıza aktarması halinde- işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:                   

Kimlik VerisiAd-Soyadı, TC Kimlik Numarası, Fotoğraf.
İletişim VerisiTelefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-Posta Adresi.
Finansal VeriÇek/Senet Bilgileri.
Müşteri İşlem BilgisiFatura Bilgileri, Ücret/Ödeme Bilgileri, Sipariş Bilgileri.
Hukuki İşlem VerisiHukuki İşlem Bilgisi.
 Talep/Şikayet Bilgisi
DiğerÖzel Gün Bilgisi(Doğum Günü/Yıl Dönümü Bilgisi), Yeme/İçme Tercihleri, Rezervasyon Tarihi Ve Saati.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; telefon, e-posta, basılı sözleşme/yazılı taahhütname/form, websitesi, mobil uygulama vasıtasıyla aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda;

 1. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi,
 3. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 4. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 5. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 6. İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 7. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 8. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 9. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 10. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 11. Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 12. Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 13. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 14. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 15. Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 16. Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 17. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 18. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 19. Talep ve şikayetlerin takibi,
 20. Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 21. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 22. Ücret politikasının yürütülmesi,
 23. Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 24. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,
 25. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 26. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 27. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “kanunda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı kalmak kaydıyla gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Şirket hissedarlarımızla, Şirketimizin hizmet aldığı tedarikçiler ile sözleşme akdettiği gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri bu kapsamda özellikle finansal kuruluşlar ile(banka, sigorta şirketleri vb.), Şirket bünyesinde bulunan –yurtiçinde ve yurtdışında bulunan- yazılım ve teknik destek sağlayıcıları ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://trilye.com.tr/storage/catalogs/kvkk.pdf adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu kullanarak;

 • Kazım Özalp Mah. Kuleli Caddesi No.32 Gaziosmanpaşa Ankara Türkiye adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected]adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirkete ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirket tarafından CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ, AYDINLATMA METNİNDE BELİRTİLEN VE TARAFIMIZA İLETMİŞ OLDUĞUNUZ SİPARİŞ VE REZERVASYONA İLİŞKİN BİLGİLERİNİZ, SİZLERE KALİTELİ VE SONRAKİ ZİYARETLERİNİZDE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ BİR HİZMET SUNABİLMEMİZ İÇİN İŞLENMEKTE OLUP AKSİ YÖNDE BİR TALEBİNİZ BULUNMASI HALİNDE LÜTFEN TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ.