Trilye Restaurant
 

KİŞİ BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ

TRİLYE MAVİ ŞEMSİYE TURİZM İŞLETMELERİ DENİZ ÜRÜNLERİ RESTORAN GIDA BASIN YAYIN RADYO TELEVİZYON TİC. LTD. ŞTİ. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU VASITASIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ 

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Trilye Mavi Şemsiye Turizm İşletmeleri Deniz Ürünleri Restoran Gıda Basın Yayın Radyo Televizyon Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Yukarıda açıklanan çerçevede İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmanız suretiyle elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır.

Kimlik VerisiAdı soyadı, TCKN/Pasaport No, Doğum Tarihi, İmza. 3. Kişi Başvuruları İçin: Kimlik Örneği(Ana Baba Adı, Medeni Hal, Cinsiyet, Fotoğraf, Uyruk).
İletişim VerisiE-posta adresi, Telefon numarası, Adresi.
İşlem bilgisiTalep Bilgisi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri

(Açık rızanızın alınması gerektiği durumlarda açık rızanız alınmaktadır.)
3. Kişi Başvuruları İçin: Şirketimize iletilmesi halinde- Kimlik fotokopisinde bulunan din bilgisi ve kan grubu bilgisi.
DiğerVekaletname Ve/Veya Yasal Temsilci Atanma Kararı Örneği.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirket tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; İlgili Kişi Başvuru Formu’nun doldurulması vasıtasıyla, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirketin faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

4. KİŞİSELVERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “kanunda açıkça öngörülmüş olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için içlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebepleri ile ve açık rıza gerektiren durumlar için ise açık rıza alınarak işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

İlgili Kişi Başvuru Formu ile tarafımıza iletilen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı olarak gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hissedarlar, hizmet aldığımız tedarikçi/gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, işyeri bünyesinde kullanılan –yurtiçinde ve yurtdışında bulunan-  yazılım ve teknik destek sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirket, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirkete başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://trilye.com.tr/storage/catalogs/kvkk.pdf adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu kullanarak;

 • Kazım Özalp Mah. Kuleli Caddesi No.32 Gaziosmanpaşa Ankara Türkiye adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected]adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirkete ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirket tarafından CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

NOT: İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’NUN VEKALETNAME VASITASIYLA DOLDURULUP TARAFIMIZA İLETİLECEK OLMASI HALİNDE VEKALETNAMEYE KONU OLABİLECEK KİMLİK ÖRNEĞİ İÇERİSİNDE KAN GRUBU VE DİN BİLGİSİ HANESİ YER ALMASI HALİNDE DİĞER SAYFADA YER ALAN AÇIK RIZA METNİNİN DE BAŞVURUYA EK OLARAK TARAFIMIZA İLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ HALDE BAŞVURUNU DİKKATE ALINMAYARAK DERHAL İMHA EDİLECEKTİR.

Açık Rıza Metni Formu